ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Административни

Прикачени документи

Правилник за дейността на ДГ № 9 за 2022-2023 г.pdf
Модел за адаптация на децата в ДГ № 9 Пламъче.pdf
Програмна система .pdf
План за работа на координационния съвет за превенция на насилието между деца.pdf
Годишен план за учебната 2022-2023 г.pdf
Етичен кодекс на общността .pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата.pdf
План-програма за психолого-педагогическа подкрепа за деца, учители и родители.pdf
План-програма по БДП.pdf
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.pdf
Програма за превенция на ранно напускане на ДГ.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи.pdf
Програма за приобщаващо образование.pdf
Стратегия за развитие на ДГ №9 за 2020-2024 г.pdf
Стратегически план за изпълнение на Стратегията на ДГ -9 - 2020-2024 г - Приложение 1.pdf
Финансово осигуряване на Стратегията.pdf
Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"
Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"