ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Административни

Прикачени документи

Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация.pdf
Мерки за организиране на дейността.pdf
Правилник за дейността на ДГ № 9 - 2019-2020г.pdf
Стратегия за развитие на ДГ № 9 2016-2020 г.
План за изпълнение на Стратегията за развитие
Финансово осигуряване на Стратегията
Програмна система на ДГ № 9
Годишен план 2019-2020 г.
Етичен кодекс
Механизъм за противодействие на насилиено
Целодневна организация на дейностите"
Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"
Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"
Програма за превенция на ранното напускане на ДГ № 9 Пламъче
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвимите групи
Програма за превенция на насилието между деца
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
План-програма за психолого-педагогическа подкрепа
Мерки за повишаване качеството на образование