ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Административни

Прикачени документи

Стратегията за развитие на ДГ № 9 Пламъче.pdf
Стратегически план за изпълнение на стратегията.pdf
Правилник за дейността на ДГ № 9 за учебната 2022-2023.pdf
Модел за адаптация на децата в ДГ № 9 Пламъче.pdf
Програмна система .pdf
План за работа на координационния съвет за превенция на насилието между деца.pdf
Годишен план за учебната 2022-2023 г.pdf
Етичен кодекс на общността .pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата.pdf
План-програма за психолого-педагогическа подкрепа за деца, учители и родители.pdf
План-програма по БДП.pdf
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.pdf
Програма за превенция на ранно напускане на ДГ.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи.pdf
Програма за приобщаващо образование.pdf
Финансово осигуряване на Стратегията.pdf
Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"
Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"