ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Административни

Прикачени документи

Правилник за дейността на ДГ № 9 Пламъче.pdf
Етичен кодекс на общността на ДГ № 9 Пламъче .pdf
Годише план за учебната 2021-2022 г.pdf
Правилник за пропускателен режим - 2021-2022 г.pdf
План-програма за БДП- 2021-2022 г.pdf
План-програма за психолого-педагогическа подкрепа на деца, учители и родители.pdf
Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ № 9.pdf
Модел за адаптация на децата в ДГ № 9.pdf
План за работа на координационния съвет за превенция на насилието между деца в ДГ № 9.pdf
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между деца в детската градина.pdf
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.pdf
Програма за превенция на ранно напускане на ДГ.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи.pdf
Програма за приобщаващо образование в ДГ 9.pdf
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ № 9.pdf
Стратегия за развитие на ДГ №9 за 2020-2024 г.pdf
Стратегически план за изпълнение на Стратегията на ДГ -9 - 2020-2024 г - Приложение 1.pdf
Финансово осигуряване на Стратегията.pdf
Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"
Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"