ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Административни

Прикачени документи

ПЛАН_ПРОГРАМА ПО БДП - 2021 г.pdf
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ № 9.pdf
Модел за адаптация на децата в ДГ № 9.pdf
План по БДП и график на дейностите по БДП 2020-2021 г.pdf
План за работа в условия на COVID -19.pdf
Правилник за дейността на ДГ № 9 Пламъче за 2020-2021 г.pdf
Правилник за пропускателния режим - 2020-2021 г.pdf
Стратегия за развитие на ДГ №9 за 2020-2024 г.pdf
Стратегически план за изпълнение на Стратегията на ДГ -9 - 2020-2024 г - Приложение 1.pdf
Финансово осигуряване на Стратегията.pdf
Целодневна организация на дейностите в ДГ- 2020-2021 г.pdf
Годишен план за 2020-2021 г.pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА.pdf
Мерки за повишаване качеството на образование.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи.pdf
Програма за превенция на ранно напускане на ДГ.pdf
Програма за превенция на насилието между деца в ДГ № 9.pdf
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.pdf
План-програма за психолого-педагогическа подкрепа.pdf
Механизъм за противодействие на насилиено
Обявление за доставка на продукти по схема Училищен плод"
Заповед за класиран заявител по схемите Училищен плод и Училищно мляко"