ДГ №9 "Пламъче"
Детска градина в град София, кв. Суходол

Отсъствия

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

 

 ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, детските градини са отворени за посещение от всички деца, но в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места.

Следователно родителят може да подаде декларация  или уведомление - в свободен текст или по образец, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно. Дните по уважителни причини съгласно чл. 40, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги за децата от  първите и вторите групи са 30 работни дни (от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година).

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ - ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА

Съгласно Насоките за работа на детските градини през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19, в отделни случаи, при които присъствието на децата е невъзможно или не е целесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на детска градина или техните родители/настойници попадат в рискова група за COVID-19) родителите могат да изберат самостоятелна организация. В този случай, за да могат децата да бъдат включени в самостоятелна организация на предучилищното образование, през учебната 2020 – 2021 година родителите на деца, записани в съответната детска градина, могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1 до директора на детската градина от 1-во до 5-о число на всеки месец.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

  1. декларация, съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването й се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни;
  2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
  3. списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

(3) Експертната комисия в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2 одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.

(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не може да бъдат приемани други деца, които да посещават детската градина или съответно училището.

(5) Експертната комисия има право да откаже включването в самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от документите по ал. 2 или няма осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие.

(6) Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, при условия и ред, определени в Правилника за дейността на детската градина.

Отсъствията на децата в задължително предучилищно образование по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020 – 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията на чл. 10, ал. 2.